PİRAMEET YAZILIMI KULLANICILARI İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA

KAM Bilgi Teknolojileri A.Ş. (“Şirket”) olarak Pirameet yazılımımız adına temel hak ve özgürlüklerin korunmasına özel hayatın gizliliğine, veri güvenliğinin sağlanmasına ve verilerin korunmasına özen gösteriyoruz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Veri Sorumlusu olmamız sebebiyle Şirket’in KVKK’nın 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesine ve korunmasına ilişkin aşağıdaki açıklamalarımız bilginize sunulmaktadır. İşbu belgede yer alan “kişisel veri” kavramı, özel nitelikli kişisel veriyi de kapsayacak şekilde kullanılmıştır.

 

A.     Veri Sorumlusu

Şirket olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz. Veri sorumlusu olarak veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerimiz;

     Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,

     Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,

     Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.

     Veri sorumlusu, kendi kurum veya kuruluşunda, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak zorundadır.

     Veri sorumluları ile veri işleyen kişiler, öğrendikleri kişisel verileri bu Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.

     İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurul’a bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.

B.      Tanımlar

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlığı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olarak ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir. Bu sistemler elektronik yahut fiziki ortamda oluşturulabilir.

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.

Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nu ifade eder.

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu ifade eder.

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

 

C.     Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Amacı

Bilgi güvenliğinin sağlanabilmesi, Pirameet yazılımına kaydınızın doğru ve güncel şekilde yapılabilmesi, Dernek Genel Kurul faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi, Dernek toplantılarına bağlantılarda veri güvenliğinizin sağlanabilmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, sisteme girişlerinizde iki faktörlü kimlik doğrulama uygulanabilmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi vb. amaçlarla aşağıda yer alan kişisel veri kategorilerinde yer alan kişisel verileriniz Şirketimizce toplanmakta ve fiziki ya da elektronik ortamda işlenmektedir.

      Kimlik Bilgileri (Ad Soyad, T.C. Kimlik Numarası, E-İmzanız)

      İletişim Bilgileri (Telefon Numaranız, E-Posta Adresiniz)

      Görsel ve İşitsel Kayıtlar (İzin Vermeniz Halinde Kamera Görüntüleriniz, Ses Kaydınız)

      Mesleki Deneyim (Unvan)

      Dernek Üyeliği Bilgisi

      Diğer (Oylama Tercihinize Ait Bilgiler Loglama Faaliyeti İle Tutulmaktadır)

 

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amacın gerçekleştirilebilmesi için gerektiği ölçüde e-imza bilgileriniz tedarikçimiz olan Seneka Yazılım Donanım Bil. Tic. Taah. ve San. Ltd. Şti. ile ve diğer kişisel verileriniz Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla veri güvenliğiniz sağlanarak ve gerekli tedbirler alınarak Şirketimizce paylaşılabilmektedir.

Bunlardan başka Dernek Yöneticinizin satın aldığı paket içeriğinde bulunması durumunda toplantı esnasında ses ve görüntü kaydınız yapılabilecek olup ekranınızda görülebilecek biçimde bilgilendirme yapılacaktır. İlgili kayıtlar toplantı sonrasında Pirameet yazılımı içerisinden Dernek Yöneticiniz tarafından indirilebilecektir.

Ç.     Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, Şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde sözlü ve yazılı bilgilendirmede bulunularak ve açık rızaları alınarak hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel verileriniz Pirameet yazılımına üye kaydı oluşturduğunuz süreçte ilgili kayıt formunu doldurduğunuzda, Pirameet yazılımı aracılığı ile gerçekleştirilen toplantı ve oylamalarda yaptığınız işlemlerde toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz KVKK m. 5/2’de belirtilen aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:

a)     Kanunlarda açıkça öngörülmesi

b)     Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

c)     Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

ç)     Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

d)     İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Bunlardan başka özel nitelikli kişisel verilerinizden olan Dernek Üyeliği bilgileriniz 6698 sayılı KVK Kanununun 6/3 maddesi gereği İçişleri Bakanlığı’nın 31.03.2005 tarih ve 25772 sayılı Dernekler Yönetmeliğinde açıkça öngörülmesi sebebiyle dernek kaydının yapılması aşamasında Pirameet yazılımı tarafından işlenecektir.

KVKK’nın 11. Maddesi Gereği Haklarınız ve İrtibat Bilgilerimiz

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıda sayılan haklara sahipsiniz:

      Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme ve işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,

      Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

      Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

      Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,

      İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

      İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

      İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

      Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etmek.

 

KVKK’nın 11. maddesi kapsamındaki bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

      “Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı, Tepe Prime No:18 D:A Blok 266 Çankaya/Ankara” adresindeki Şirket’e bizzat gelerek,

      kambilgi@hs01.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,

      kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,

      güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha önce Şirket’e bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle destek@kambilgi.com.tr adresine elektronik posta göndererek

veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

 

Veri Sorumlusu:

 

KAM Bilgi Teknolojileri A.Ş.

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı, Tepe Prime

No:18 D:A Blok 266 Çankaya/Ankara

destek@kambilgi.com.tr